1 2 3 4 5

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

 เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๑๐,๔๖๘.๑๗ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยหกสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์)
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองแสนสุขเชื่อถือ
                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลเมืองแสนสุข ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยเทศบาลเมืองแสนสุขจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.saensukcity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
 
 
 
 
 
 
ณรงค์ชัย คุณปลื้ม 
(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (ปร.4.pdf)ปร.4 ปร.5[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]2036 kB
Download this file (รายการแบ่งงวดงาน.pdf)รายการแบ่งงวดงาน[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]1829 kB
Download this file (หน้าโลโก้.pdf)โลโก้[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]41 kB
Download this file (แบบ A01.pdf)แบบ A01[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]1424 kB
Download this file (แบบ A02.pdf)แบบ A02[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]666 kB
Download this file (แบบ A03.pdf)แบบ A03[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]1492 kB
Download this file (แบบ A04.pdf)แบบ A04[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]1493 kB
Download this file (แบบ A05.pdf)แบบ A05[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]1439 kB
Download this file (แบบ A06.pdf)แบบA06[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]1442 kB
Download this file (แบบ A07.pdf)แบบ A07[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]1701 kB
Download this file (แบบ A08.pdf)แบบ A08[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]1590 kB
Download this file (แบบ A09.pdf)แบบ A09[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]1624 kB
Download this file (แบบ A10.pdf)แบบ A10[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]1321 kB
Download this file (แบบ A11.pdf)แบบ A11[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]1038 kB
Download this file (แบบ A12.pdf)แบบ A12[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]1119 kB
Download this file (แบบ T01.pdf)แบบ T01[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]169 kB
Download this file (แบบ T02.pdf)แบบ T02[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]210 kB
Download this file (แบบ T03.pdf)แบบ T03[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]327 kB
Download this file (แบบ T04.pdf)แบบ T04[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]213 kB
Download this file (แบบ T05.pdf)แบบ T05[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]347 kB
Download this file (แบบ T06.pdf)แบบ T06[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]173 kB
Download this file (แบบ T07.pdf)แบบ T07[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]129 kB
Download this file (แบบ T08.pdf)แบบ T08[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]122 kB
Download this file (แบบ T09.pdf)แบบ T09[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]274 kB
Download this file (แบบ T10.pdf)แบบ T10[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]190 kB
Download this file (แบ่งงวดงาน.pdf)แบ่งงวดงาน[ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักรับรองแหลมแท่น]94 kB