1 2 3 4 5

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ไว้แล้วนั้น

ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุขได้ขอเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (ชั้น 4), ห้องประชุม 2 (ชั้น 4) และห้องทำงานของคณะผู้บริหาร อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นายกิตติไชย คุณปลื้ม

ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ :
Download this file (MX-M564N_20210820_130642.pdf)ประกาศ[ ]456 kB