วันต่อต้านยาเสพติดโลก

1 2 3 4 5 6

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามความในมาตรา 44 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี

ปัจจุบันมีกฎหมายลำดับรองหลายฉบับ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายลำดับรอง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  โดยขยายระยะเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี  เป็นภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563  และการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภายในเดือน กรกฎาคม 2563    

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2563

นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ :
Download this file (ประกาศขยายเวลา.pdf)ประกาศขยายเวลา.pdf[ ]424 kB