วันต่อต้านยาเสพติดโลก

1 2 3 4 5 6

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุขได้ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมและคำนวณในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ที่อาศัยแหล่งข้อมูลจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตการปกครองของเมือง ในโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง  พบว่า เทศบาลเมืองแสนสุขปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดในเมือง มีค่าเท่ากับ 251,307.01 tonCO2eq จึงร่วมกันพิจารณาหาแนวทางลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการ รับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก