เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข รุ่น1 (สุขสมวัย)"เมื่อวันที่17กันยายน2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ณ ห้องประชุมปลาดาว ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยทางเทศบาลฯได้จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข รุ่น1 (สุขสมวัย) เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านกาย จิต วิญญาณ ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ มีสุขภาพดีและมีความสุขตามศักยภาพ

เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข รุ่น1 (สุขสมวัย) เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข รุ่น1 (สุขสมวัย) เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข รุ่น1 (สุขสมวัย) เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข รุ่น1 (สุขสมวัย) เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข รุ่น1 (สุขสมวัย) เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข รุ่น1 (สุขสมวัย) เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข รุ่น1 (สุขสมวัย) เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข รุ่น1 (สุขสมวัย) เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข รุ่น1 (สุขสมวัย) เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข รุ่น1 (สุขสมวัย)

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 4 / 2563"เมื่อวันที่15กันยายน2563 เวลา 14.00 น. นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 4 / 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 4 / 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 4 / 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 4 / 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 4 / 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 4 / 2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีสำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1 สุขสมวัย ประจำปี 2563"เมื่อวันที่14กันยายน2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยงานส่งเสริมคุณภาพ ฝ่ายส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันเตะปี๊บ การแข่งขันปิดตาตีหม้อ การแข่งขันวิ่งซุปเปอร์แมน การแข่งขันกอล์ฟคนจน การแข่งขันกินวิบาก การแข่งขันตักมะนาว และการแข่งขันปิดตาแต่งหน้า

เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีสำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1 สุขสมวัย ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีสำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1 สุขสมวัย ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีสำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1 สุขสมวัย ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีสำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1 สุขสมวัย ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีสำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1 สุขสมวัย ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีสำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1 สุขสมวัย ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีสำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1 สุขสมวัย ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีสำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1 สุขสมวัย ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563"เมื่อวันที่27สิงหาคม2563 เวลา 09.00 น. นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ"เมื่อวันที่24 สิงหาคม2563 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อสรุปผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2563"เมื่อวันที่24 สิงหาคม2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว"เมื่อวันที่21สิงหาคม2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี มาบรรยายในหัวข้อ ความรู้ในสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และให้สังคม ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ และมีการทำกิจกรรมกลุ่ม "การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว" โดยวิทยากรกลุ่ม นายสมเกียรติ จันทร์อารักษ์ และคณะสภาเทศบาลเมืองแสนสุข จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมอบรมเชิงบรรยายให้ความรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค (GIS online platform) แก่คณะกรรมการเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(Surveillance and Rapid Response team : SRRT)"เมื่อวันที่17สิงหาคม2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยได้รับเกียรติวิทยากร คุณธีรยุทธ ก่ำสีดา นักกีฏวิทยา จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 6.3 ระยอง มาบรรยายให้ความรู้

เทศบาลเมืองแสนสุข GIS online platform เทศบาลเมืองแสนสุข GIS online platform เทศบาลเมืองแสนสุข GIS online platform เทศบาลเมืองแสนสุข GIS online platform เทศบาลเมืองแสนสุข GIS online platform

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"จัดอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปี 2563"เมื่อวันที่17สิงหาคม2563 เวลา 10.00 น. นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ณ ศูนย์พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาล รวมไปถึงการจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นทางด้วยการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563"เมื่อวันที่14สิงหาคม2563 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลเมืองแสนสุข จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3