เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564"เมื่อวันที่19ตุลาคม2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาฯเพื่อพิจารณา - ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 - ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 - ร่างแผนการดำเนินงานปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุม 1ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1"เมื่อวันที่11-12ตุลาคม 2564

เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"เมื่อวันที่7ตุลาคม2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) นำโดย นายไพศาล สีนาคล้วน ประธานคณะกรรมการสนับสนุนฯ ด้วยคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข"เมื่อวันที่28กันยายน2564

เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1 

เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทนในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2 ในการออกหน่วยตรวจหาโควิด19 เชิงรุก ในวันที่24 กันยายน2564 เนื่องในวันมหิดล กลุ่มเป้าหมายจำนวน1000 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 1.รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ 2.นายมานะ กมลธเนศ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3.รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันทร์ 4.ทนพ.หญิง สมจิตร จินาภัคร ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดล

เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2 

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564"เมื่อวันที่23กันยายน2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) นำโดย นายกิตติไชย คุณปลื้ม ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข คณะผู้บริหารฯ จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 1และ2 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564  

เทศบาลเมืองแสนสุข วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข โรงพยาบาลชลบุรี และสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ทั้งนี้แบ่งชุดปฏิบัติงานออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย 1.ชุดปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข สำหรับฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ และ 2.ชุดปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ในการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในการนี้นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ได้ลงพื้นที่ในการดำเนินการพร้อมเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google meet) นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยรองนายกทั้ง3ท่าน และคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มเติมฉบับที่12 เปลี่ยนแปลงฉบับที่10

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564

เทศบาลเมืองแสนสุข ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เทศบาลเมืองแสนสุข เข็มที่ 1 วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายนิธิ ประเสริฐวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข และเจ้าหน้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้เทศบาลฯ ยังคงดำเนินการจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เทศบาลเมืองแสนสุข ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เทศบาลเมืองแสนสุข ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เทศบาลเมืองแสนสุข ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เทศบาลเมืองแสนสุข ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่12"เมื่อวันที่8กันยายน2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google meet) นำโดย นายไพศาล สีนาคล้วน ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่12 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่12 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่12 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่12 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่12