ข่าวสมัครงาน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองแสนสุข ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งและรับรองตนเองไว้ในใบสมัครฯ ดังนี้

1.รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

     - รายชื่อตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

2. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

     - กำหนดวันสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข(ใหม่) ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตามรายละเอียด ดังนี้

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

เวลา กิจกรรม ตำแหน่ง สถานที่สอบ

08.30 - 12.00 น.

- รายงานตัว (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

- สอบประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ภาค ก. ,ภาค ข.

(ข้อเขียน)

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

- ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

- ผู้ช่วยนักสันทนาการ

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

- ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

- ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

- ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

- ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

- ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ

- พนักงานขับรถยนต์

ห้องประชุม ณ อาคารสำนักงาน เทศบาล(ใหม่)

13.00 - 16.30 น.

- รายงานตัว (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

- สอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

เวลา กิจกรรม ตำแหน่ง สถานที่สอบ

08.30 - 12.00 น.

- รายงานตัว (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

-สอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ก. ,ภาค ข.

(ข้อเขียน)

- ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

- พนักงานดับเพลิง

- พนักงานเทศกิจ

- คนงาน

- นักการ


ห้องประชุม ณ อาคารสำนักงาน เทศบาล(ใหม่)

13.00 - 16.30 น.

-รายงานตัว (พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป)

-สอบสัมภาษณ์

3. ประกาศผลสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเทศบาลเมืองแสนสุข จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และทาง www.saensukcity.go.th โดยเรียงตามลำดับที่ จากผู้สอบได้คะแนนสูงลงมาคะแนนรวมต่ำตามลำดับ ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่มีเลขลำดับก่อนในการสมัครฯ เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากผู้สมัครฯ รายใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้สละสิทธิในการเข้าสอบ หรือปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือก

อนึ่ง การสอบสรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ครั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงคำแนะนำของทางราชการที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าสอบสรรหาและเลือกสรรนำหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK (Antigen test kit) หรือผลตรวจ RT-PCR ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ โดยให้ผู้เข้าสอบระบุชื่อ-นามสกุล หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ