ข่าวสมัครงาน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566(ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุข

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวนที่รับสมัคร
1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
2 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา อัตรา
3 ผู้ช่วยนายช่างโยธา อัตรา
4 ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา
5 ผู้ช่วยนักสันทนาการ 4 อัตรา
6 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
7 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
8 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
9 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
10 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา
11 ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 5 อัตรา
12 ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
13 ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
14 ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ 1 อัตรา
15 พนักงานขับรถยนต์ 12 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวนที่รับสมัคร
1 พนักงานดับเพลิง 13 อัตรา
2 พนักงานเทศกิจ 3 อัตรา
3 คนงาน 23 อัตรา
4 นักการ 1 อัตรา

รายละเอียดปรากฎอยู่ในเอกสารการรับสมัครฯ แนบท้ายประกาศนี้