ข่าวสมัครงาน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองแสนสุข ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสรรหาและเลือกสรร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ เทศบาลเมืองแสนสุขได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครฯได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครฯว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครฯดังนั้นหากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข