ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

                  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 นั้น  ประกอบกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ส่งหนังสือที่ ชบ 0023.7/ว 6334  ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 แจ้งการเปิดใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ผ่านทางเว็บไซต์ www.ltax.dla.go.th โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท้องถิ่นนำไปใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

                   เทศบาลเมืองแสนสุข พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ตามระยะเวลากฎหมายกำหนด จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ  ของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ดังนี้

 

ที่

เรื่อง

ระยะเวลาตามกฎหมาย (เดิม)

ระยะเวลาที่ขยายออกไป

1

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมจัดส่งข้อมูลให้ประชาชน

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

ภายในเดือนมกราคม 2566

2

ประกาศราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ของที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง

ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566

3

การแจ้งการประเมินภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ภายในเดือนเมษายน 2566

4

การชำระภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง

ภายในเดือนเมษายน 2566

ภายในเดือนมิถุนายน 2566

5

การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

งวดที่ 1 ชำระภายใน

           เดือนเมษายน 2566

งวดที่ 2 ชำระภายใน

           เดือนพฤษภาคม 2566

งวดที่ 3 ชำระภายใน

           เดือนมิถุนายน 2566

งวดที่ 1 ชำระภายใน

           เดือนมิถุนายน 2566

งวดที่ 2 ชำระภายใน

           เดือนกรกฎาคม 2566

งวดที่ 3 ชำระภายใน

           เดือนสิงหาคม 2566

6

การมีหนังสือแจ้งเตือน

ผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ

ภายในเดือนพฤษภาคม 2566

ภายในเดือนกรกฎาคม 2566

7

การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา

ภายในเดือนมิถุนายน 2566

ภายในเดือนสิงหาคม 2566

                  ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบการชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มของประชาชน  ดังนั้น ช่วงขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด  หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข โทรศัพท์ 0-3819-3506-7  หรือ ID line : saensuk1

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ :
Download this file (20221116143425.pdf)เอกสาร_ประกาศ[ ]1576 kB