ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้รับคำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ ประจำปี 2565 ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอแจ้งผู้ประกอบการที่ยื่นคำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมฯ ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมฯปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบท้าย)

เอกสารแนบ :
Download this file (ประกาศ เรื่อง การรับเงินคืนค่าธรรมเนียมฯ .pdf)เอกสาร[1]1132 kB