ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้การจัดทำ ทบทวน หรือเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

                ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขได้กำหนดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 17 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยกำหนดประชุมใน วันอังคารที่  19  กรกฎาคม  ๒๕65  เวลา 10.0๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังใหม่) และสามารถติดตามหรือเสนอความคิดเห็นผ่านเพจ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                ประกาศ  ณ  วันที่ 5 กรกฎาคม  พ.. 2565

เอกสารแนบ :
Download this file (ประกาศประชาคม 2-2565.pdf)ประกาศประชาคม 2-2565.pdf[ ]515 kB