ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

               ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรีและชมรมอาสาสมัครสัตวแพทย์เทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดให้มีการคุมกำเนิดสัตว์ด้วยการผ่าตัดทำหมันถาวรให้กับสุนัข แมว ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ทั้งสุนัข แมว ที่เลี้ยงอยู่ตามชุมชน และสุนัข แมว ที่อยู่ตามที่ทางสาธารณะ วัด สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการลดเหตุเดือดร้อนรำคาญ ลดภัยคุกคามจากสัตว์จรจัด ป้องกันการแพร่ระบาด และระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยให้บริการ ณ อาคารสนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข 

               ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นการเตรียมการจึงขอเชิญท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน  ขึ้นไป มีสุขภาพสมบูรณ์ และมีความประสงค์จะขอรับบริการตามโครงการนี้ขอรับการขึ้นทะเบียนได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุขหรือที่หมายเลขโทรศัพท์  0-3819-3512 ในวันและเวลาราชการ และขอให้เจ้าของนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการ ตามกำหนดการข้างต้น โดยท่านเจ้าของต้องเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงให้สะอาด พร้อมทั้งงดน้ำและอาหารก่อนนำมาผ่าตัดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

เอกสารแนบ :
Download this file (MX-M564N_20220531_160719.pdf)เอกสารแนบ[ ]464 kB