ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 หมวด10 ข้อ101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามใข้อ 100 โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 

(ตามเอกสารแนบท้าย)

เอกสารแนบ :
Download this file (18052022.pdf)เอกสาร[1]8622 kB