ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

รายละเอียดการขอรับ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
?สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
กองสวัสดิการสังคม (ตึกใหม่ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข)
ลิงค์เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.asia/7yoRh
☎️☎️ หมายเลขโทรศัพท์ 038-193582