ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

โดยเป็นการสมควรประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดินของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชลบุรี ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในภูมิภาค ของกรมธนารักษ์ ซึ่งคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชลบุรี จัดให้มีการสำรวจที่ดิน และสืบหาราคาตลาดของที่ดินที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 และข้อ 2 ของกฎกระทรวงการกำหนดราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างการจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน พ.ศ. 2563 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จึงได้ประกาศกำหนดพื้นที่ดำเนินการสำรวจที่ดินของจังหวัดชลบุรี และกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ :
Download this file (MX-M564N_20220105_142616.pdf)MX-M564N_20220105_142616.pdf[ ]545 kB