ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 สภาเทศบาลได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในเดือนสิงหาคม มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2564 ไว้แล้วนั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 มีกำหนดระยะเวลา 30 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2564

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ :
Download this file (MX-M564N_20210802_112132.pdf)ระเบียบวาระการประชุม[ ]742 kB
Download this file (MX-M564N_20210804_120055.pdf)ประกาศ[ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564]356 kB