ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

เรื่อง การขอคืนค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๔ ก่อนจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ชำระค่าธรรมเนียมฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ยังไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งว่าผู้ประกอบการสามารถขอรับคืนค่าธรรมเนียมที่ชำระล่วงหน้าได้ โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๑๙๔๕.๐๔/๓๔๗๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หารือการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอแจ้งผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับค่าธรรมเนียมที่ชำระล่วงหน้าไปแล้วคืน จะต้องยื่นคำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมฯ ปฏิบัติดังนี้

๑.กำหนดรับคำร้องตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

๒.หลักเกณฑ์ วิธีการ ขอรับค่าธรรมเนียมที่ชำระล่วงหน้าไปแล้วคืน

       ๒.๑ ยื่นคำร้องขอค่าธรรมเนียมที่ชำระล่วงหน้าไปแล้วคืน ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชั้น ๒ เทศบาลเมืองแสนสุข

       ๒.๒ กรณีไม่สามารถมายื่นคำร้องขอค่าธรรมเนียมที่ชำระล่วงหน้าไปแล้วคืนด้วยตนเองได้จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งติดแสตม์อากร จำนวน ๑๐ บาท และใช้เอกสารตามข้อ๓ ๑-๓๓ ในการดำเนินการ

       ๒.๓ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯที่ชำระล่วงหน้าไป ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองแสนสุข(https://www. saensukcity.go.th/home.html) หรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร.๐๓๘-๑๙๓๕-๑๒

๓.เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมายื่นคำร้องฯ

       ๓.๑ ใบอนุญาตฯตัวจริง ตามประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาตฯ ดังนี้

              -ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

              -ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

              -ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

              -ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม)

              -หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตรม)

       ๓.๒ ใบเสร็จรับเงินตัวจริง

       ๓.๓ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาฯ จำนวน ๑ ฉบับ

       ๓.๔ เอกสารแจ้งความต่อสถานีตำรวจ กรณีเอกสารหลักฐานตามข้อ ๓.๑,๓.๒,๓.๓ สูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ

๔.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร.๐๓๘-๑๙๓๕-๑๒