ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คำขวัญ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัฒนาการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

เพื่อดำเนินการบริหารการพัฒนาเทศบาลให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายที่ได้ประกาศไว้ต่อประชาชน เมื่อคราวหาเสียงขอรับการสนับสนุนเพื่อดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข บัดนี้ กระผมได้กำหนดแนวนโยบายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแสนสุขเรียบร้อยแล้ว โดยยึดหลักประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนชาวเทศบาลเมืองแสนสุข การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ดังที่จะได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ดังนี้

1.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองแสนสุขประสบความสำเร็จ เนื่องจากเมืองแสนสุขเป็นเมืองท่องเที่ยว

2.การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม

3.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในเมืองให้สวยงาม เติมเต็มความปลอดภัยของประชาชน จัดระเบียบเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวทั้งปี และจะอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองไว้ให้เกิดความยั่งยืน ให้แก่คนรุ่นต่อๆไป

4.การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart city)

นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการใช้ชีวิตของประชาชน ให้มีคุณภาพมากขึ้น ให้เป็นเมืองแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน จากความคิดในการพัฒนาเมืองแสนสุข ที่ต้องการจะเป็น 1 ในทุก ๆ ด้าน จึงใช้แนวคิดในการปรับและพัฒนา

1.การพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจและการค้าภายในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากรายได้หลักของประชาชนชาวแสนสุข มาจากการท่องเที่ยว ซึ่งกระผมคิดว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาวเทศบาลเมืองแสนสุขเป็นการกิจที่สำคัญสูงสุด ที่จะช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งมีแนวทางการที่จะดำเนินการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

1.1 พัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้เข้มแข็ง

เศรษฐกิจจะแข็งแรงอย่างยั่งยืนได้ ต้องพัฒนาที่ฐานราก ซึ่งฐานรากที่สำคัญคือ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก จะต้องพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง มีรายได้เข้าชุมชน อันจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนที่ด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาการท่องเที่ยวริมชายทะเล ทั้งการจัดระเบียบผู้ค้า ทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้เราทำก็เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้จ่ายภายในเมือง ผู้ค้าทั้งหลาย ก็จะได้รับผลประโยชน์การค้า เศรษฐกิจก็จะโตจากฐานล่าง ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินอย่างยั่งยืน

1.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีมาตรฐาน

ดำเนินการส่งเสริม การประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานโดยอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร กฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการประกอบการค้า และมาตรฐานต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในรูปแบบต่างๆ

1.3 ส่งเสริมให้การความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้าง

แหล่งรายได้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของพื้นที่ คือการขายของฝาก เราจึงมองเห็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของฝาก คือการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อ ดังนั้นเราจึงสนับสนุนในการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ค้า และสร้างแบรนด์ของสินค้าให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และความเป็น 1 ในเรื่องของฝากอย่างยั่งยืน

1.4 การพัฒนาจัดระเบียบพื้นที่แหล่งซื้อของฝาก

เป็นการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องจากการซื้อของฝาก ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ทำให้เกิดผลกระทบกับการซื้อของฝากคือ แหล่งซื้อของฝากไม่เอื้ออำนวยให้กับนักท่องเที่ยวมาใช้บริการได้สะดวกมากนัก กระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของการค้าขายในตลาดหนองมน ดังนี้

- แก้ไขปัญหาพื้นที่การจอดรถ และการบริหารจราจร เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เป็นที่เอื้ออำนวยต่อการจอดรถที่เพียงพอรวมไปถึงสภาพจราจรที่ติดขัด ทำให้การซื้อขายอาจทำได้ไม่ดีเท่ากับในสมัยก่อน

- แก้ไขปัญหาพื้นที่แผงลอย การตั้งขายริมถนน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เป็นพื้นที่ผ่อนผัน และผู้ค้าบางรายยังไม่มีใบอนุญาต

-แก้ไขปัญหาปัจจัยด้านการเดินทาง เนื่องจากในการเดินทางเข้าสู่เมืองแสนสุข ทำได้หลายทางจึงทำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางอื่นแทน จึงไม่ผ่านทางเส้นสุขุมวิทตามเดิม

ปัญหาทั้งหมดนั้น ส่งผลทั้งทางตรง และทางอ้อม อันเป็นเหตุที่ทำให้ตลาดหนองมน ไม่สามารถค้าขายได้ดีเหมือนสมัยก่อน โดยจะดำเนินการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบรอบด้าน เพื่อให้หนองมนกลับมาเป็น 1 ในพื้นที่การค้าของฝาก ที่ดีที่สุดในบางแสนอีกครั้ง

1.5 กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการจัดงานกิจกรรม การแข่งขันกีฬาและงานวัฒนธรรมประเพณี

จากแนวความคิดการจัดกีฬา งานกิจกรรม และงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว และส่งต่อยังเศรษฐกิจในทุกๆ มิติ เพราะการสร้างกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ สิ่งที่จะตามมาหลายอย่าง เช่น นักกีฬา ผู้ติดตาม ครอบครัว และผู้เข้าชมงาน ตลอดจนภาพลักษณ์ออกไปสู่สายตาคนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นการกระตุ้นชั้นดีให้คนเข้ามาในเมืองแสนสุข ทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร โรงแรม หรือแม้แต่กระทั่งร้านค้าริมชายหาด และของฝาก ทั้งยังทำให้เกิดการเงินไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เราจึงใช้การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ในพื้นที่ เช่น งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานเทศกาลสงกรานต์ ก่อพระทรายวันไหล ซึ่งเป็นประเพณีมาอย่างช้านาน ทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเกิดเงินหมุนเวียนได้มากถึง 250 ล้านบาท

1.6 พัฒนาการตลาดออนไลน์

ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการตลาดออนไลน์รูปแบบต่างๆ ประกอบกับการสร้างแพลตฟอร์มที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดในการค้าขายผ่านการตลาดออนไลน์

2. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดำเนินการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยสนับสนุน ให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองแสนสุขประสบความสำเร็จ เนื่องจากเมืองแสนสุขเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยสิ่งที่กระผมจะพัฒนา คือ

2.1 ดำเนินการสร้าง Landmark จุดสำคัญต่าง ๆ ของเมืองแสนสุขให้ขยายออก เช่น บริเวณหาดวอนภา แหลมแท่น เขาสามมุข เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาได้ทุกฤดูกาล และทำให้แสนสุขเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวได้หลากหลายและครอบคลุม

2.2 ดำเนินการปรับปรุง ดูแลรักษาภูมิทัศน์ต่าง ๆ ให้สวยงามอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้เกิดการเสื่อมโทรม สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

- สร้างลานจอดรถ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ซึ่งทำให้การจราจรแออัดอย่างมาก จึงต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยวิธีการจัดระเบียบและสร้างพื้นที่จอดรถ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดทั้งยังส่งผลถึงความสะดวกสบายอีกด้วย

- ยกระดับความปลอดภัย โดยดำเนินการจัดทำ smart pole เสาไฟอัจฉริยะ ที่มีกล้องวงจรปิด มีระบบเตือนภัยฉุกเฉิน ตลอดแนวชายฝั่ง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ

- การทำระบบไฟฟ้าใต้ดิน ตลอดแนวตั้งแต่ชายหาดบางแสนล่าง เพื่อให้เกิดความสวยงามและความปลอดภัย

- การปรับปรุงท่าเรือ สู่การเดินทางท่องเที่ยว โดยสร้างบางแสน เป็นจุดเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในชลบุรี จึงพัฒนาท่าเรือ เพื่อเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวไปยังเกาะต่างๆได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

- ปรับปรุงถนน ไฟฟ้า ให้สมบูรณ์ตลอดเวลา เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

2.4 พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต้นแบบ และสร้างวิถีการท่องเที่ยวแบบใหม่

- พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มมูลค่าให้แก่การท่องเที่ยว

- การท่องเที่ยวสู่วิถีชุมชน ช่วยเหลือ และพัฒนาในแหล่งชุมชนต่าง ๆ ของเมืองแสนสุข เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ได้เข้าถึงแหล่งชุมชนอย่างแท้จริง

- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ไม่ทำลายธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นฟู อนุรักษ์และเก็บความสวยงามไว้

- การท่องเที่ยวแบบปลอดภัย เป็นการส่งเสริมท่องเที่ยว แบบให้เกิดความปลอดภัย เป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอีกนัยยะหนึ่ง ไม่ใช่แค่การป้องกันตัวเองแต่ยังต้องป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น เช่น การไม่จุดพลุประทัด โคมลอย การใส่หน้ากากอนามัย

2.5 ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

กระผมจะดำเนินการจัดให้มีศูนย์ควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในศูนย์ดังกล่าวจะมีจอมอนิเตอร์จากกล้องวงจรปิดทั่วทั้งหาด คอยตรวจสอบดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยตรวจสอบและประสานงานกับตำรวจในการดูแลความปลอดภัย

2.6 จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมการเแข่งขันกีฬา กิจกรรมงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวตลอดปี

3. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

หลักการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม ดังนี้

3.1 สร้างสนามกีฬา สู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขใหม่ พร้อมทั้งมีโครงการเพิ่มเติมสำหรับฟิตเนสเซ็นเตอร์ และแบดมินตันคอร์ท และสู่วิ่งรอบสนาม เช่น ลานอเนกประสงค์ แหลมแท่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับชาวเมืองได้มีพื้นในการออกกำลังกาย พักผ่อน ชมวิวในยามเย็น และที่สำคัญก็คือ จะมีการแบ่งพื้นที่ ในวันศุกร์และเสาร์ เพื่อรองรับเป็นสถานที่จอดรถ สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวที่ ถนนคนเดินบางแสน

3.2 สนับสนุนกีฬา สู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ สนับสนุนสถานที่สำหรับการออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง ก็เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้เยาวชนรักในการออกกำลังกาย กระตุ้นให้มีความฝันในการเป็นนักกีฬามืออาชีพอย่างจริงจัง

3.3 การแข่งขัน สู่พลังต้านยาเสพติด จัดการแข่งขังฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการออกกำลัง และสร้างความรักในกีฬาให้กับเยาวชน เพื่อช่วยให้เยาวชนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชนไม่ไปมั่วสุมเกี่ยวกับยาเสพติด

3.4 พัฒนาจุดชมวิวสู่บรรยากาศที่ดี โดยพัฒนาจุดชมวิว ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมพบปะ ทั้งยังเป็นพื้นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย

3.5 ส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

3.6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุจัดทำโครงการในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากปัจจุบันนี้เราได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้ว

3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กระผมจะพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในเมืองให้สวยงาม เติมเต็มความปลอดภัยของประชาชน จัดระเบียบเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวทั้งปี และจะอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองไว้ให้เกิดความยั่งยืน ให้แก่คนรุ่นต่อๆไป โดยจะดำเนินการดังนี้ คือ

4.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

- จัดการปัญหาขยะ จะลดปริมาณ โดยรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การทิ้งขยะให้เป็นที่ ด้วยนำการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลัก 3Rs

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการสนับสนุนพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ริมชายหาด และพื้นที่ต่างๆ ในเมืองจะน่าอยู่ยิ่งขึ้น

4.2 ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

แก้ไขปัญหา บริเวณชายฝั่ง โดยการเติมทรายบริเวณชายฝั่ง เพื่อเป็นแนวป้องกันไม่ให้เกิดการกัดเซาะของน้ำทะเล และเพื่อเพิ่มพื้นที่ชายหาดให้กับประชาชน และ ผู้ประกอบการ อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการตามชายฝั่ง หรือ แม้กระทั่งเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

4.3 พัฒนาปรับปรุงชายหาดให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม

อากาศสดชื่น น้ำทะเลใส โดยตั้งใจที่จะทำให้ บางแสน เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศ และอาเซียน

4.4 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย

โดยบริหารจัดการ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล ทั้ง 2 แห่งคือโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ ให้ได้มาตรฐานน้ำเสียในพื้นที่ได้รับการบำบัดก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ

5. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city)

กระผมจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการใช้ชีวิตของประชาชน ให้มีคุณภาพมากขึ้น ให้เป็นเมืองแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน จากความคิดในการพัฒนาเมืองแสนสุข ที่ต้องการจะเป็น 1 ในทุก ๆ ด้าน จึงใช้แนวคิดในการปรับและพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City เมืองอัจฉริยะ เพื่อให้เมืองแสนสุข เป็น 1 ในทุก ๆด้าน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

5.1 Smart Living(การดำรงชีวิตอัจฉริยะ)

มีการต่อยอดจากที่ดำเนินการเดิมคือ การใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิต โดยมีบริการนวัตกรรมทางด้านการดูแล ติดตาม และเฝ้าระวังผู้สูงอายุอัจฉริยะ Smart Healthcare และจะดำเนินโครงการระบบบริหารการจราจรและความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการจราจร และความปลอดภัย

5.2 Smart Environmentสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ)

นำเทคโนโลยีมาช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ-ใต้ การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศด้านฝุ่นละอองขนาดเล็กการพัฒนาถังขยะอัจฉริยะ

5.3 Smart Governance(การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ)

จัดทำระบบงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ

เอกสารแนบ :
Download this file (คำแถลงนโยบาย_2564-2568.pdf)คำแถลงนโยบาย พ.ศ.2564-2568[ ]8192 kB