ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

พบการทุจริตเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เวลา 08.00 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564
#พัฒนาประชาธิไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่