ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

            ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งการประเมินภาษี และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี นั้น

            เทศบาลเมืองแสนสุข พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารถดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ตามระยะเวลากฎหมายกำหนด จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้

ที่

เรื่อง

ระยะเวลาตามกฎหมาย (เดิม)

ระยะเวลาที่ขยายออกไป

1

ประกาศราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ของที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง

ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564

2

การแจ้งการประเมินภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ภายในเดือนเมษายน 2564

3

การชำระภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง

ภายในเดือนเมษายน 2564

ภายในเดือนมิถุนายน 2564

4

การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

งวดที่ 1 ชำระภายใน

           เดือนเมษายน 2564

งวดที่ 2 ชำระภายใน

           เดือนพฤษภาคม 2564

งวดที่ 3 ชำระภายใน

           เดือนมิถุนายน 2564

งวดที่ 1 ชำระภายใน

           เดือนมิถุนายน 2564

งวดที่ 2 ชำระภายใน

           เดือนกรกฎาคม 2564

งวดที่ 3 ชำระภายใน

           เดือนสิงหาคม 2564

5

การมีหนังสือแจ้งเตือน

ผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ

ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

6

การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา

ภายในเดือนมิถุนายน 2564

ภายในเดือนสิงหาคม 2564

ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบการชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มของประชาชน ดังนั้น ช่วงขยายเวลา การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข โทรศัพท์ 0-3819-3506-7