ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี เพิ่มจุดในการขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนี้
ประชาชนทั่วไป สามารถขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ เมืองพัทยา สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่
พนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน
ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้าง ร้าน หรือโรงงานเป็นผู้รับรอง
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง
ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทางในแต่ละครั้ง
ลิ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม