ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
========================================
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาลและเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพพลานามัยของบัณฑิตและผู้เกี่ยวข้องทุกคน
มหาวิทยาลัยบูรพาขอประกาศเลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
✅?
จากเดิมระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
? เป็นวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ?
มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันฝึกซ้อม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการลางานและการเดินทางของบัณฑิตเป็นสำคัญ และจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป
.
.
สำหรับบัณฑิตที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ให้แจ้งความจำนงได้ในระบบ BUU Graduate ตามลิงค์ http://graduate.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 12 - 31 มกราคม พ.ศ. 2564
โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งปริญญาบัตรให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในระบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเพื่อขออนุมัติคืนเงินค่าใช้จ่ายให้บัณฑิตที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะรีบดำเนินการคืนเงินให้แก่บัณฑิตโดยเร็วที่สุด
บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือถึงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก รวมทั้งผู้ประกอบการเสริมสวย ถ่ายภาพ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหนังสือถึงสายการบินต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาขอคืนเงินหรือคืนค่ามัดจำ ขอเลื่อนการเดินทางโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือขอคืนค่าตั๋วการเดินทางให้แก่บัณฑิตและญาติ ได้จากระบบ BUU Graduate ตามลิงค์ http://graduate.buu.ac.th ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการ
สายการบิน ในการพิจารณาคืนเงินหรือคืนมัดจำเป็นกรณีไป
อ่านประกาศได้ที่ : https://www.buu.ac.th/news/frontend/detail/170