ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

                   ตามที่ สำนักทะเบียนกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยกำหนดระยะเวลาในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอบแรก คือวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563 และรอบสอง คือวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

                   สำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีหน้าที่รับแจ้งเหตุและดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 2.  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรีอทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ด้วยตนเองหรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรีอจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 21 -27 ธันวาคม 2563)
 3. กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งดำเนินการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นรับคำร้องไว้พิจารณาเมื่อถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 และเมื่อพิจารณาแล้วหากเหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุ
  ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาเหตุจำเป็นของการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
          (3.1) มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
          (3.2) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
          (3.3) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
          (3.4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
          (3.5) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนี่งร้อยกิโลเมตร 
          (3.6) ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
          (3.7) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
 4. เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งเป็นเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นไปตามข้อ 3 ให้บันทึกเหตุแจ้งไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้
 5. กรณีที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งไม่เป็นเหตุตามข้อ 3 ให้แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเหตุ และเก็บหนังสือแจ้งเหตุนั้นไว้เป็นหลักฐาน
 6. ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารที่ไปรษณีย์นำส่งอย่างรอบคอบ มิให้หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิดการตกหล่นสูญหายได้ รวมทั้งเมื่อได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วให้จัดเก็บหนังสือรับแจ้งเหตุฯ ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ทุกราย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบกรณีมีข้อโต้แย้งหรือกรณีอื่น

Download แบบฟอร์มแจ้งเหตุฯ

https://drive.google.com/file/d/1dCZXC9y5_BvX0r-PezoLumH_54i0HbLJ/view?usp=sharing