ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดให้มีการประชุมประชาคมชุมชน ทุกชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 โดยกำหนดประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้