ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ได้กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข


เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 ข้อ 24 วรรคสอง ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมด้วย และข้อ 117 วรรคสี่ ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่นและผลการประชุมสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นายพรมมาศ ยิ้มลมัย
ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข