ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในเดือนพฤศจิกายน มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นั้น


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นายพรมมาศ ยิ้มลมัย
ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข