ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

#ประกาศรายชื่อหาดท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวภาคตะวันออก
#ภายใต้โครงการรักษ์ชายหาดปี2563
?????????????

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ขอประกาศรายชื่อหาดท่องเที่ยว
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวภาคตะวันออก
ภายใต้ โครงการรักษ์ชายหาด ปี 2563
???❤???❤?

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้จัดทำ “โครงการรักษ์ชายหาด” ปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) เพื่อให้มีการปรับปรุง พัฒนา และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดให้ดีขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเกณฑ์การประเมินฯ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ 2) การจัดการสิ่งแวดล้อม 3) การมีส่วนร่วมในการจัดการชายหาดท่องเที่ยว และ 4) ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีชายหาดที่เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน 15 แห่ง ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงาน จำนวน 11 แห่ง ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด