ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์
การรายงานตนมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หลักที่ต้องนำมาแสดงตน
กรณีผู้สูงอายุ
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- สมุดบัญชีที่รับเบี้ยฯ ณ ปัจจุบัน

กรณีผู้พิการ
-บัตรประจำตัวผู้พิการ
-บัตรประชาชน
-ทะเบียนบ้าน
- สมุดบัญชีที่รับเบี้ยฯ ณ ปัจจุบัน

*กรณี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ท่านใดไม่สะดวกมาด้วยตน สามารถให้ญาตินำหลักฐานมายื่นเพื่อแสดงตนแทนได้

สามารถมารายงานตนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข
ภายในวันที่ 30 ก.ย.63 ในวันและเวลาราชการ
โทร.038193582