ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์??
รายละเอียดการขอรับ...
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพความพิการ
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3819-3582**