ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

งานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง  ได้รับรายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรีเรียบร้อยแล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ :
Download this file (MX-M564N_20200617_144233.pdf)เอกสาร[1]10716 kB
Download this file (MX-M564N_20200617_144847.pdf)เอกสาร[2]7612 kB
Download this file (MX-M564N_20200617_145227.pdf)เอกสาร[3]453 kB