ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

รายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)  เทศบาลเทศบาลเมืองแสนสุข 


***รายละเอียดตามเอกสารแนบ**
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- กรณีขึ้นรายชื่อในระบบธนาคารกรุงไทยของอบจ.เงินเยียวยาจะเริ่มเข้า ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 63 เป็นต้นไป


- กรณีขึ้นรายชื่อในระบบธนาคารกรุงไทยของเทศบาลเมืองแสนสุขเงินเยียวยาจะเริ่มเข้า ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 63  เป็นต้นไป


- กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเอง เขียนใบมอบอำนาจ พร้อมแนบหลักฐาน สำเนาทะเบียนและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งผู้รับมอบและผู้มอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด


**กำหนดการจ่ายเงิน แบ่งเป็น  3 วัน 13 - 15  พ.ค. 63  ขอให้ท่านมาตามเขตที่อยู่ของท่าน รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

- กรณีตรวจแล้วไม่พบรายชื่อใดๆในเอกสาร สามารถติดต่อ ยื่นคำร้องได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในเวันเวลาราชการ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  038-193582


***** ผู้มารับเงินเยียวยา นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยนะคะ ****