ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุข โดยผู้ประสงค์จะบริจาคสิ่งของให้ดำเนินการดังนี้

1.แจ้งเทศบาลเมืองแสนสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลข 038-193514 โดยให้แจ้งวันเวลาจำนวนของที่แจก และให้เลือกสถานที่จะแจกโดยทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้กำหนดสถานที่เพื่อให้การแจกจ่ายสิ่งของเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกได้อย่างถั่วถึง 7 แห่งดังต่อไปนี้

สถานที่บริจาคสิ่งของ
1.สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข
2.วัดกลางดอน
3.วัดตาลล้อม
4.วัดท้ายดอน
5.ลานแหลมแท่น 2
6.สถานีดับเพลิงแสนสุข
7.ตลาดนัดหาดวอน โดย เว้นวันจันทร์และวันศุกร์

2.ให้ทำตามมาตการของกระทรวงสาธารณสุข social distancing อย่างเคร่งครัด และหากเตรียมบัตรคิวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดความแออัด สามารถดำเนินการได้

3.เทศบาลเมืองแสนสุขจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกตามจุดแจกสิ่งของทั้ง 7 จุด

**โดยจะต้องแจ้งและดำเนินการแจกสิ่งของได้ตามสถานที่ที่เทศบาลจัดให้เท่านั้น **