ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบสุขแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 และตามมติคณะขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสพดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิรูปราชการของเทศบาลเมืองแสนสุข และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบสุขแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ไปแล้ว นั้น

1. ห้ามพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน กับผู้ที่มาติดต่อราชการ

2. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่น ที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบ เพื่อประกอบคำขอ ให้พนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อให้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

3. กรณีที่จำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการของเทศบาลเมืองแสนสุข ให้พนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาดังกล่าว

4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ :
Download this file (MX-M564N_20200414_112912.pdf)MX-M564N_20200414_112912.pdf[ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข]4960 kB