ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข จะขยายเวลารับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 โดยมีเงื่อนไขการสมัครดังนี้

            คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
 2. เด็กที่สมัครต้องมีอายุ 2-5 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2557 – วันที่ 16 พ.ค. 2561)
 3. เด็กที่สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

จำนวนเด็กที่รับสมัคร  92 คน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง ของเด็ก บิดา มารดา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 3. สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด
 5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
 7. ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นใบสมัคร
 8. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

วันเวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

                        ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ