ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุขและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีแผนดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าเป็นสายเคเบิ้ลใต้ดิน (พื้นที่แหลมแท่นเขาสามมุข) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และทางเทศบาลเมืองแสนสุขจะดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการดังกล่าว ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี