ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

        ด้วย เทศบาลเมืองแสนสุขได้ดำเนินการสำรวจคลองบางโปรง ซึ่งเป็นแหล่งรองรับปริมาณน้ำฝนจากหลายพื้นที่ก่อนระบายลงสู่ทะเล พบว่า บริเวณคลองบางโปรงส่วนปลาย มีความตื้นเขินจากการสะสมของตะกอนดิน โดยทางเทศบาลฯจะดำเนินการขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลบริเวณคลองบางโปรงส่วนปลาย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากน้ำท่วมขังให้แก่ประชาชนในพื้นที่

        ในการนี้ จึงขอเชิญผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่บริเวณคลองบางโปรงส่วนปลาย ได้แก่ชุมชนมณีแก้ว, ชุมชนบางแสนทาวเวอร์, ชุมชนบางเป้ง, ชุมชนหน้าเทศบาล, ชุมชนเขาสามมุข และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลบริเวณคลองบางโปรงส่วนปลาย เพื่อรับทราบข้อมูลในการดำเนินการขุดลอกร่องน้ำบริเวณคลองบางโปรงส่วนปลาย รวมถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวฯเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการดำเนินการต่อไป โดยกำหนดจัดการประชุมฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข