ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

        ด้วยถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๓ จึงประกาศให้ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง ซึ่งได้แก่ป้ายแสดงรายการ ชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาเพื่อหารายได้ อันต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

        ทั้งนี้ ให้ไปติดต่อขอรับแบบพิมพ์และชำระค่าภาษี ได้ที่งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และให้บริการในเวลาพักกลางวัน ( ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น.) หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒