ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

        ด้วย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เว้นแต่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าวซึ่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายปฏิรูปโครงสร้างภาษีของประเทศให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ 

        ทางเทศบาลเมืองแสนสุข ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และชำระภาษีภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หากปรากฏหลักฐานภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจะกระทำมิได้ ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๓ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ โดยเข้าไปที่ www.dla.go.th (ลิงก์ภายใน) และคลิกไปที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒