ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          ตามที่กรมเจ้าท่าแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบและทำเครื่องหมายอัตลักษณ์เรือประมงขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส (เรือประมงพื้นบ้าน) เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนเรือและสอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้า ค.ส.ช. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการายงาน และไร้การควบคุม โดยให้เจ้าของเรือ/ผู้ครอบครองเรือ ที่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือและไม่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการ ดังนี้

          1.เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือ (เรือที่จดทะเบียนแล้ว)

                   1.1 บัตรประจำตัวประชาชน บัตรจริง

                   1.2 ทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ

          2.เรือประมงทีไม่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือ (เรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือ)

                   2.1 บัตรประจำตัวประชาชน บัตรจริง

          ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องขอสำรวจและทำเครื่องหมายอัตลักษณ์ประจำเรือประมง ได้ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

          หากไม่ยื่นคำร้องขอตรวจสอบและทำเครื่องหมายอัตลักษณ์ประจำเรือตามวันและเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถเข้ารับการทำเครื่องหมายอัตลักษณ์ประจำเรือได้