ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และตระหนักรู้ถึงพิษภัยและผลเสียหายที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ   ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ เด็ก นักเรียน เยาวชน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ  เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว