ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขจะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ  รับสมัคร ดังต่อไปนี้   

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข

1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุ 2-5 ปีบริบูรณ์ ( เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม  – 1 พฤศจิกายน  2562 )

1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

  1. รับสมัครจำนวน 15 คน
  2. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

                   3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

                   3.2 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง ของเด็ก บิดา มารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   3.3 สูติบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด

                   3.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

                   3.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป

                   3.7 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นใบสมัคร

                   3.8 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

         

 

  1. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

                   4.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

                   4.2 กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น ณ ศูนย์พัฒนา     เด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข

         

  1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ให้มอบตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข

 

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 038-193-585 หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 038-191-917