ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นต้องจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. พร้อมกับดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำละเมิด เนื่องจากส่งผลให้ กฟภ. ได้รับ               ความเสียหายต่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กฟภ.จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับเกี่ยวกับการดำเนินการของ กฟภ. ต่อไป