ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับกรมการปกครองและสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือเพื่อการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card  แทนบัตรประจำตัวคนพิการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ได้ที่หน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกแห่งทั่วประเทศ