ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรีขอแจ้งให้เกษตรกรมายื่นขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันสำหรับรายเดิมที่เคยได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอแล้ว และขึ้นทะเบียนเกษตรสำหรับรายใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตร เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ป็นปัจจุบันและรองรับมาตรการในการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติจากหน่วยงานราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-286402 ในวันและเวลาราชการ