ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิ หน้าที่ บทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  เพื่อเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอเชิญชวนสตรีที่สนใจ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองแสนสุขและเข้าร่วมอบรม ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป