ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  ประจำปี 2562 โดยภายในงานจะมีการจัดนิรรศการ การลด ละ เลิก พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง กิจกรรมผู้ประกอบการค้าพบผู้ผลิต / ผู้ขาย กิจกรรมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกด้วยการผูกผ้าแบบญี่ปุ่น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสนเข้าร่วมโครงการ ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.   ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข