ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ร่วมกับคณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดจัดโครงการยกย่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม                รางวัล “จิตอาสาดีเด่น : พลังเพื่อแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ และเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เห็นถึงความอดทนและความเสียสละอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีจึงขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ารับการพิจารณารับรางวัล ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ 038-277-877 ต่อ 21