ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยสถาบันลูกโลกสีเขียว ได้จัดการพิจารณา “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ขึ้นเป็นครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เพื่อยกย่อง เชิดชู ให้การสนับสนุนให้กำลังใจแก่บุคคลที่มำความดีเพื่อสังคมในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สถาบันลูกโลกสีเขียวขอเชิญหน่วยงาน/ชุมชน/กลุ่มเยาวชน/สื่อมวลชน ส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”