ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562  จึงประกาศให้ประชาชนผู้ประกอบการต่างๆเพื่อหารายได้ ตลอดจนผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและที่ดินภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ไปยื่นแบบแสดงรายกสน เพื่อชำรพภาษีประจำปี 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (20181012034649.pdf)ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข [เรื่อง ให้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี]38 kB