ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 15 ข้อ 22 ข้อ 25 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (20181012034557.pdf)ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน..[ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล]423 kB